Select Page

Här en statusuppdatering per den 24 maj, 2021.

Årsbokslut
Revisionen som genomförs av BDO Brasilien är fortfarande pågående.

Nästa steg
Det nuvarande fokus är att färdigställa årsredovisning och samtidigt planera för förstärkning av fondens likviditet på kort och lång sikt. Det finns en underliggande plan för en full avverkning i Brasilien som sträcker sig över 2021 och 2022. Fonden arbetar dock parallellt med en försäljning av både brasilainska och lettiska skogstillgångar för att möjliggöra snabbare likviditet. Det förväntas att ett slutligt beslut om vägval fattas inom 2-3 veckor.

När den årliga revisionen är avslutad kommer en formell avvecklingsplan att inlämnas till BMA för godkännande.

Organisatoriska förändringar
Fonden har begärt återkallelse av marknadsföringstillståndet i Sverige, vilket bevilljades av Finansinspektionen den 10 maj, 2021. Fonden avser att även begära återkallelse av marknadsföringstillstånden i Finland och Norge i sinom tid. Fondens styrelseledamoten Marcus Jibreus har begärt utträde ur fondstyrelsen men kvarstår som styrelseledamot i &O Asset Management Ltd. Marcus Ölvestad kvarstår som ledamot i fondstyrelsen men är inte ledamot i &O Asset Management Ltd. Syftet med detta är en tydligare fördelning av roller och ansvar. Som noteras i fondens prospekt, per augusti 2019, fattas investeringsbeslut av fondens styrelse.

Rapporter
Eftersom insättningar, uttag och NAV i fonden fortfarande är avstängda har investment managern för avsikt att publicera en informell, icke-bindande, Värderingsguide per den 31 december 2020, 31 mars 2021 och 30 juni 2021, som ett hjälpmedel för investerarna att bedöma värdet av sin investering. Publiceringsdatum för den första av dessa har blivit försenad av olika orsaker bl a relaterat till Covid. Den första, per december 31, avses publiceras inom de närmaste dagarna.