För att säkerställa att konverteringen kan genomföras i alla steg sker just nu en planenlig och mycket grundlig genomgång, en så kallad due diligence, av fondens tillgångar, med fokus på plantagerna i Brasilien. Detta görs av en av de mest välrenommerade advokatfirmorna i Brasilien på instruktion och i samarbete med advokatfirman Delphi i Stockholm. Parallellt kommer det nya bolaget, ”Newco” att bildas. Under februari görs fondens sista NAV som blir det NAV – eller pris – som konverteringen sker på. Ett Prospekt kommer inlämnas till Finansinspektionen där det handläggs. Så fort prospektet är godkänt kommer Erbjudandet att distribueras till JOFFs andelsägare. Så som tidplanen ser ut nu ska detta ske i mars månad. Därefter löper en anmälningsperiod, d v s en svarstid, om cirka två veckor.